IT Outsource

01 March 2021 | IT Outsourcing

IT Outsource เป็นอาชีพที่ทุกบริษัทเริ่มหันมาให้ความสำคัญกันมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน IT ได้เข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ กับบริษัทมากยิ่งขึ้น ในบางธุรกิจ IT กลายมาเป็นส่วนขับเคลื่อนหลักให้กับองค์กร สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ง่ายขึ้นโดยเทคโนโลยี บริการจาก IT Outsource คือ การเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าทางด้านต่างๆ เมื่อเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจาก Hardware เสีย, Software ใช้ไม่ได้, Network ใช้งานแล้วติดขัดเข้าไป Drive กลางไม่ได้, Internet ช้า หรือหลุดบ่อย, หรือปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร หรือไม่รู้ว่าจะอธิบายทางเทคนิคยังไง ทีม IT Outsource ของทาง TMES จะเข้าไปหาสาเหตุของปัญหานั้นๆ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ถึงปัญหา หาทางแก้ไข พร้อมทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

 

 

 

IT Outsource สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สายคือ 

1. สาย Hardware (IT Support & System Engineer) และ 2. สาย Software (Application Support) โดยสาย Hardware นั้นจะเน้นไปทาง Infrastructure เป็นหลักซึ่งรวมไปถึง Server, Network และ Computer ต้องทำตั้งแต่ backup ข้อมูลต่างๆ บน Server และ คอย Update patch ใหม่ๆ ของตัว Server เพื่อป้องกันการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และคอยทำ preventive maintenance เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องให้ยาวออกไป ยังต้องคอยตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Server กับ เครื่อง Client ให้ทำงานได้ตลอดเวลา และไม่มีปัญหาในระหว่างเวลาทำงาน การดูแล Network นั้นตัว IT Support เองจะต้องมีความรู้หลายทางด้วยกันเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในกรณีถ้าเจอปัญหาที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง IT Support รายนั้นๆ ก็จะส่งเรื่องต่อให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือเรียกว่า System Engineer เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่อไป ส่วนสาย Software โดยมากจะทำการแก้ไขปัญหาได้เบื้องต้นเท่านั้น เช่น การทำ query database มาในรูปแบบ csv หรือ xls เป็นต้น และยังเป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องทำการทดสอบหรือทดลองใช้งานโปรแกรมต่างๆ พร้อมทั้ง feedback กลับไปให้ทางโปรแกรมเมอร์ หรือ บุคคลที่สร้างโปรแกรมนี้ขึ้นแก้ไขหรือปรับปรุงในส่วนที่มีปัญหาต่อไป แต่เป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ เช่น Enterprise Resource Planning (ERP)  ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะผันตัวเองไปเป็น Application Support

 

 

IT Outsource ดีกับบริษัท SME อย่างไร

ปัจจุบัน IT เข้ามามีส่วนสำคัญในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ บุคคลากรด้าน IT จึงเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนและเป็นเฟืองสำคัญที่จะเปลี่ยนธุรกิจให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน พร้อมทั้งเป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อกับโลกดิจิทัล

 

IT Outsource จะคอยเป็นคนช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อไม่ให้ติดขัดกับการใช้งานด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอีเมล, การเชื่อมต่อต่างๆ กับอุปกรณ์ด้าน IT, การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ และ การป้องกันรักษาข้อมูล เป็นต้น IT Outsource จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ และนำมาถ่ายทอดให้กับพนักงานของบริษัทเพื่อให้ทำงาน


Share :